Vergaderjaar 2010-2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Kamerstukken

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 25 mei 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, wordt na onderdeel C, een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Artikel 77 vervalt.

Toelichting

Met dit amendement vervalt de eindtermijn van hoofdstuk V, daarmee blijft de productiebegrenzing in de varkens- en pluimveehouderij gehandhaafd.

Stemming

Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: amendement
Onderwerp: amendement-Ouwehand (stuk nr. 10)
Kamerstuk: 32469 10 (links: 32469-10)
Indieners: Ouwehand
Stemmen voor:
SP(expliciet genoemd)
PvdD(expliciet genoemd)
PvdA(expliciet genoemd)
GroenLinks(expliciet genoemd)
D66(expliciet genoemd)
ChristenUnie(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)