Vergaderjaar 2010-2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Kamerstukken

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 25 mei 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «van dit overschot op het milieu,» ingevoegd: alsmede gelet op het belang van de introductie van koeien-, schapen- en geitenrechten,.

II

Aan artikel I worden voor onderdeel A zeven onderdelen ingevoegd, luidende

aA

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1.

De onderdelen aa en bb worden geletterd dd en ee.

2.

Na onderdeel z worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

aa.

koeienrecht: gemiddeld aantal koeien, uitgedrukt in koeieneenheden, dat op grond van hoofdstuk V in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden,

bb.

schapenrecht: gemiddeld aantal schapen, uitgedrukt in schapeneenheden, dat op grond van hoofdstuk V in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden,

cc.

geitenrecht: gemiddeld aantal geiten, uitgedrukt in geiteneenheden, dat op grond van hoofdstuk V in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden.

3.

In onderdeel dd (nieuw) wordt «of pluimveerecht» vervangen door:, pluimveerecht, koeienrecht, schapenrecht of geitenrecht.

bA

Het opschrift van hoofdstuk V komt te luiden:

V.

Hoofdstuk

V.

Productiebegrenzing varkens-, koeien-, schapen-, geiten- en pluimveehouderij

cA

Aan artikel 18 worden, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:

c.

worden de aantallen koeien, onderscheiden naar diercategorie, uitgedrukt in koeieneenheden overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister daarvoor opgenomen normen;

d.

worden de aantallen schapen, onderscheiden naar diercategorie, uitgedrukt in schapeneenheden overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister daarvoor opgenomen normen;

e.

worden de aantallen geiten, onderscheiden naar diercategorie, uitgedrukt in geiteneenheden overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister daarvoor opgenomen normen.

dA

In artikel 19 wordt na «een groter aantal varkens» ingevoegd «, koeien, schapen of geiten» en wordt na «rustende varkensrecht» ingevoegd:, koeienrecht, schapenrecht respectievelijk geitenrecht.

eA

Aan artikel 21 worden na het tweede lid drie leden toegevoegd, luidende:

3.

Het is verboden anders dan op een bedrijf op enig moment een groter aantal koeien te houden dan overeenkomt met een bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister te bepalen aantal koeieneenheden.

4.

Het is verboden anders dan op een bedrijf op enig moment een groter aantal schapen te houden dan overeenkomt met een bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister te bepalen aantal schapeneenheden.

5.

Het is verboden anders dan op een bedrijf op enig moment een groter aantal geiten te houden dan overeenkomt met een bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister te bepalen aantal geiteneenheden.

fA

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In het eerste lid wordt na «gehouden aantal varkens» ingevoegd:, het op enig moment gehouden aantal koeien, het op enig moment gehouden aantal schapen, het op enig moment gehouden aantal geiten.

2.

In het tweede lid wordt na «het aantal varkens, » ingevoegd «het aantal koeien, het aantal schapen, het aantal geiten,», en wordt na «het varkensrecht» ingevoegd: , het koeienrecht, het schapenrecht, het geitenrecht.

3.

In het derde lid wordt na «een groter aantal varkens» ingevoegd:, een groter aantal koeien, een groter aantal schapen, een groter aantal geiten.

gA

Aan artikel 23 worden na het tweede lid drie leden ingevoegd, luidende:

3.

Het op het bedrijf rustende koeienrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het verbod, bedoeld in artikel 19, komt overeen met het koeienrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, zoals dat onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip voor het bedrijf gold op grond van deze wet, met dien verstande dat de kilogrammen fosfaat worden omgerekend naar koeieneenheden. Voor deze omrekening komt 0,5 kilogram fosfaat overeen met een bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister te bepalen koeieneenheid.

4.

Het op het bedrijf rustende schapenrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het verbod, bedoeld in artikel 19, komt overeen met het schapenrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, zoals dat onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip voor het bedrijf gold op grond van deze wet, met dien verstande dat de kilogrammen fosfaat worden omgerekend naar schapeneenheden. Voor deze omrekening komt 0,5 kilogram fosfaat overeen met een bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister te bepalen schapeneenheid.

5.

Het op het bedrijf rustende geitenrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het verbod, bedoeld in artikel 19, komt overeen met het geitenrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, zoals dat onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip voor het bedrijf gold op grond van deze wet, met dien verstande dat de kilogrammen fosfaat worden omgerekend naar geiteneenheden. Voor deze omrekening komt 0,5 kilogram fosfaat overeen met een bij algemene maatregel van bestuur van Onze Minister te bepalen geiteneenheid.

III

In artikel I, onderdeel A wordt, na het eerste onderdeel, een onderdeel ingevoegd, luidende:

1A.

In het derde, vierde en zesde lid, wordt «varkens-, kippen- of kalkoenenhouderij» telkens vervangen door: varkens-, kippen-, kalkoenen-, koeien-, schapen- of geitenhouderij.

IV

In artikel I, worden na onderdeel A, vier onderdelen ingevoegd, luidende:

A0

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In het eerste lid wordt «het varkensrecht, onderscheidenlijk pluimveerecht» vervangen door «het varkensrecht, het pluimveerecht, het koeienrecht, het schapenrecht, onderscheidenlijk het geitenrecht» en wordt «het varkensrecht, onderscheidenlijk het pluimveerecht» vervangen door: het varkensrecht, het pluimveerecht, het koeienrecht, het schapenrecht, onderscheidenlijk het geitenrecht.

2.

In het tweede lid wordt «varkenseenheden, onderscheidenlijk pluimvee-eenheden»vervangen door: varkenseenheden, pluimvee-eenheden, koeieneenheden, schapeneenheden, onderscheidenlijk geiteneenheden.

A01

In artikel 29, eerste lid, onder b, wordt «varkenseenheden of pluimvee-eenheden» vervangen door: varkenseenheden, pluimvee-eenheden, koeieneenheden, schapeneenheden of geiteneenheden.

A02

In artikel 31, tweede lid, wordt «varkenseenheden of pluimvee-eenheden» vervangen door: varkenseenheden, pluimvee-eenheden, koeieneenheden, schapeneenheden of geiteneenheden.

A03

In artikel 32, eerste lid, wordt «van varkens of van pluimvee» vervangen door «van varkens, pluimvee, koeien, schapen of geiten», wordt «op varkensmest of op pluimveemest» vervangen door «op varkensmest, pluimveemest, koeienmest, schapenmest of geitenmest», wordt «de vergroting van het varkensrecht, onderscheidenlijk dat de vergroting van het pluimveerecht» vervangen door «de vergroting van het varkensrecht, het pluimveerecht, het koeienrecht, het schapenrecht, onderscheidenlijk het geitenrecht» en wordt «het aantal varkenseenheden, onderscheidenlijk pluimvee-eenheden» vervangen door: het aantal varkenseenheden, pluimvee-eenheden, koeieneenheden, schapeneenheden, onderscheidenlijk geiteneenheden.

V

Aan artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Aan artikel 76 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4.

Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikelen 18, 21 en 23.

Toelichting

Met dit amendement worden naast de bestaande stelsels voor varkensrechten en pluimveerechten drie stelsels geïntroduceerd voor koeienrechten, schapenrechten en geitenrechten. Hiermee valt de hele dierhouderij onder een stelsel van productiebegrenzing en niet slechts de varkens- en pluimveehouderij.

Stemming

Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: amendement
Onderwerp: amendement-Ouwehand (stuk nr. 11, II)
Kamerstuk: 32469 11 II (links: 32469-11)
Indieners: Ouwehand
Stemmen voor:
SP(expliciet genoemd)
PvdD(expliciet genoemd)
PvdA(expliciet genoemd)
GroenLinks(expliciet genoemd)
D66(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)