Vergaderjaar 2010-2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Kamerstukken

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Nr. 18

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BEMMEL EN DE MOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 14 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt na het tweede onderdeel, een onderdeel toegevoegd, luidende:

3.

Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

7.

Het eerste, tweede en zesde lid zijn niet van toepassing voor zover een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk is gelegen in een concentratiegebied de geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen in verband met het productierecht of gedeelte daarvan dat overgaat, dan wel de varkens-, kippen- of kalkoenhouderij die wordt verplaatst, zelf verwerkt door middel van mestverwerking of mestvergisting en deze hoeveelheid buiten de markt voor dierlijke mest wordt gehouden.

8.

Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het zevende lid.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel hetgeen verzocht in motie op stuk nr. 15 om te zetten in een amendement. Indieners zijn van mening dat een versoepeling van de compartimentering gewenst is voor boeren die werken met een mestvergister of een mestverwerker, mits de vergiste of verwerkte mest buiten de markt voor dierlijke mest wordt gehouden. Met dit amendement wordt een bepaling in het wetsvoorstel ingevoegd om deze versoepeling mogelijk te maken. De regeling dient op 1 januari 2012 in werking te treden als onderdeel van de uitwerking van het tienpuntenplan mestbeleid.

Stemming

Uitslag: accepted
Soort stemming: fractie
Document type: amendement
Onderwerp: amendement-Van Bemmel/De Mos (stuk nr. 18)
Kamerstuk: 32469 18 (links: 32469-18)
Indieners: Van Bemmel De Mos
Stemmen voor:
VVD(expliciet genoemd)
CDA(expliciet genoemd)
PVV(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
GroenLinks(impliciet gevonden)
Democraten 66(impliciet gevonden)
Partij van de Arbeid(impliciet gevonden)
Partij voor de Dieren(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Socialistische Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)